Rok absolutoria: 2013 pregraduální, 2019 postgraduální

Obor: Postgraduální studium – chirurgie

Aktuální pozice: Lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové  

Dr. David Astapenko studoval v r. 2019 v DSP na Lékařské fakultě v Hradci Králové v oboru chirurgie. Je samostatně pracujícím lékařem a asistentem kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Věnuje se velmi intenzivně klinickému i experimentálnímu výzkumu v oblasti perioperační péče a kritických stavů nemocných. V roce 2019 publikoval jako první autor (3x) a spoluautor (3x) šest původních vědeckých prací z výše uvedené oblasti výzkumu. Ve svých prvoautorských původních vědeckých pracích prezentoval výsledky výzkumu, který je zaměřen na funkci endoteliálního glykokalyxu a jeho patofyziologii v rámci výše uvedených stavů pacientů v chirurgických oborech. Řada těchto původních vědeckých pracích vychází z řešení projektů podporovaných grantovými agenturami (AVZ, PRVOUK, PROGRES, SVV atd.) a též ze spolupráce se zahraničními pracovišti, především Dalhousie University v Halifaxu v Kanadě a Univerzitou v Maastrichtu v Nizozemí. Tyto poznatky patří k velmi zásadním počinům z pohledu nejen tuzemského ale i mezinárodně ceněného výzkumu. V letech 2015-2019 byl autorem celkem 27 publikací citovaných v databázi Web of Science, 21 citací (bez autocitací) a dosáhl H-indexu 3. Sumární hodnota impakt faktorů těchto publikací činí 50, 443. Svou studentskou vědeckou činnost korunoval úspěšnou obhajobou disertační práce „Alterace glykokalyx v kritických stavech a během velkých operačních výkonů a možnosti jeho protekce“ a získáním titulu Ph.D. v listopadu 2019.

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Nastoupil jsem na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové, dva roky poté jsem začal učit mediky s úvazkem u Lékařské fakulty v Hradci Králové. Po splnění základního kmene oboru Anesteziologie a intenzivní medicína jsem začal ještě pracovat na Záchranné zdravotnické službě královehradeckého kraje a středočeského kraje. Již v průběhu pregraduálního studia jsem se angažoval ve výzkumu a můj zájem trvá dodnes. Loni jsem úspěšně ukončil postgraduální studium a obdržel Hlávkovu cenu.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Vynikající prostředí pro vzdělávání, tvoření kontaktů po celém světě a výzkum. Též možnost zahraničních stáží mimo jiné i na Mayo Clinic.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

První stáž na Mayo Clinic během pregraduálního studia.

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

Atestace v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, získání Hlávkovy ceny a ceny primátora města Hradce Králové.

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Nyní především své rodině, sportu, chalupaření a výzkumu.