Rok absolutoria: 2002

Obor: Všeobecné lékařství

Aktuální pozice: Přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace, proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ředitel Simulačního centra  Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Prof. Petr Štourač nastoupil v roce 2005, po složení atestace I. stupně z oboru Anesteziologie a resuscitace, do doktorského studijního programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. V jeho rámci absolvoval stáž v Univerzitní nemocnici v Basileji, kde se zaměřil na porodnickou anestezii a analgezii. Od roku 2003 pracoval ve Fakultní nemocnici Brno na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, od roku 2015 je přednostou Kliniky dětské anesteziologie. V roce 2012 obhájil dizertační práci na téma: „Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období“.  V roce 2008 získal specializovanou způsobilost v oboru Anesteziologie a resuscitace, v roce 2016 zvláštní specializovanou způsobilost v Algeziologii. V roce 2016 habilitoval s tématem habilitační práce: „Význam nových anesteziologických postupů a anesteziologik v rámci mezioborové spolupráce na porodním sále.“ a byl jmenován docentem oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.  V roce 2020 byl jmenován profesorem Anesteziologie, intenzivní medicíny a algeziologie.

Prof. Štourač publikuje výsledky svého výzkumu v prestižních zahraničních časopisech např. Anesthesia & Analgesia (2015, 2016), British Journal of Anaesthesia (2013, 2018), European Journal of Anaesthesiology (2016) či International Journal of Obstetric Anesthesia (2017, 2018) evidovaných v prvním kvartilu dle WoS (Q1). Je čtyřnásobným držitelem prestižní Dvořáčkovy ceny a dvojnásobným držitelem Keszlerovy ceny za nejlepší publikace v oboru, které uděluje ČSARIM. Dvakrát byl oceněn Cenou děkana LF MU za nejlepší příspěvek pro rozvoj klinické medicíny (2017, 2018). Dále získal Best Paper Award 2017 v časopise International Journal of Obstetric Anesthesia.

V rámci své práce se prof. Štourač systematicky věnuje i výchově studentů, a to zejména ve formě vedení disertačních prací, z nichž jedna byla oceněna cenou rektora Masarykovy univerzity. Je zakladatelem výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ a odborným garantem projektu Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Prof. Štourač od roku 2018 zastává funkci proděkana na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství. Je také členem výborů tří odborných společností, je národním zástupcem v radě Evropské anesteziologické společnosti a pravidelně prezentuje své výsledky na domácích i zahraničních odborných konferencích.

Jak se vyvíjela Vaše kariéra po absolutoriu na LF HK?

Nastoupil jsem jako sekundární lékař ARO oddělení v Třebíči, kde jsem získal vynikající základy pro další kariéru. V roce 2003 jsem nastoupil do Fakultní nemocnice Brno, kde působím doposud. Nejprve na I. ARO, která se posléze transformovala na Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM). Dosáhl jsem postupně 1. atestace, Specializované způsobilosti z Anesteziologie a resuscitace a Zvláštní specializované způsobilosti z Algeziologie. Již od roku 2006 jsem se zapojil do výuky studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V letech 2009-2014 jsem byl vedoucím lékařem anesteziologické části KARIM. V roce 2012 jsem úspěšně obhájil dizertační práci na téma porodnické anestezie v doktorském programu Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Od roku 2015 jsem se stal přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace. V roce 2016 jsem obhájil habilitační práci na téma porodnické a dětské anestezie a byl jsem jmenován docentem. Od roku 2014 pracuji na projektu Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, ve kterém byla v akademickém roce 2020/2021 zahájena pravidelná výuka. Od roku 2017 jsem zástupcem ČR v radě Evropské anesteziologické společnosti, jsem 1. místopředseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Společnosti pro simulace v medicíně, dále členem výborů České společnosti intenzivní medicíny a České resuscitační rady. Od roku 2018 jsem proděkanem pro rozvoj a výuku v klinických oborech všeobecného lékařství. V roce 2020 jsem byl jmenován profesorem oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie.

Co si představíte, když se řekne Lékařská fakulta v Hradci Králové?

Rodinná atmosféra, důraz na klinickou praxi, náročné studium, klíčové zkoušky (za nás Anatomie, Fyziologie, Patologická fyziologie, Patologická anatomie, Chirurgie, Interna…), ale i prostředí, tedy hradecké parky, soutok, „Stříbrňák“ a studentský život.

Na jaký zážitek spojený se studiem na fakultě nejvíce vzpomínáte?

Nejraději vzpomínám na to, jak jsem v kuchyňce kolejí Na Kotli potkal svoji ženu. Nyní již nevzpomínáme sami, ale dělíme se o zážitky ze studia s našimi třemi dětmi. V oblasti studia byly legendární zkoušky z fyziky, praporkový test z anatomie, patofyziologie, ale i medické akce typu půlení mediků či poslední přednášky…

Co považujete za svůj největší úspěch ve Vaší dosavadní kariéře?

V osobním životě to je jednoznačně moje rodina. V profesním jmenování profesorem Anesteziolgie, intenzivní medicíny a algeziologie, z hlediska dalšího rozvoje oboru dokončení dvou habilitačních řízení mých doktorandů. V oblasti výuky založení výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] a vedení projektu Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V oblasti vědy zisk ocenění Best Paper Award IJOA v oblasti porodnické anestezie a opakovaný zisk prestižních národních publikačních ocenění (Dvořáčkova, Keszlerova a Kalendova cena).

Jakým zálibám se věnujete ve svém volném čase?

Snažím se maximálně vynahradit své rodině čas, kdy nemohu být s nimi. Proto spolu žijeme aktivně, baví nás turistika, výlety na kole, ale hrajeme spolu i golf.